Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

v
Bujanovský občasník
2/2009
 
  
Divadelní představení u hradu Louzek
 
     Skoro dvě stovky diváků zhlédlo v sobotu 6. června 2009 odpoledne na louce před zříceninou hradu Louzek odpolední divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Představení se povedlo, vyšlo i počasí, nádherně svítilo sluníčko. Jen některé poslední odcházející diváky stihl déšť.                                                         
Pouliční a hradní divadelní společnost V. Braunreitera z Karlových Varů na objednávku sdružení Hrady na Malší a za organizační a finanční pomoci jednotlivých obcí, měst a předvedla ve dnech 5. až 7. června 2009 na hradech Pořešín, Louzek, Velešín a tvrzi Tichá pro pobavení dětí i dospělých několik divadelních představení
Největší účást byla na Pořešíně, kde 5. června večerní představení „Bídníci“ od Victora Huga zhlédlo téměř 400 diváků. V Tiché v sobotu 6. června večerní představení Schakespearova díla „Romeo a Julie“, které bylo poznamenáno horším počasím navštívilo 150 diváků. Jako přídavek k představení dostali k ochutnání místní koláče. „Červenou Karkulku“ dopoledne v neděli 7. června na hradě Velešín vidělo 200 diváků.
Své herecké umění často předvedli i diváci, kteří se zapojili do představení. Tak jsme mohli na Louzku třeba vidět vedle sotva metrového trpaslíka i dvoumetrového. Bylo pak samozřejmé, že každé představení byla náležitě někdy svérázným způsobem upraveno s ohledem na podmínky, kde a pro jaké diváky se hrálo. Legrace si ale užili všichni dostatek.
Přestože vstupné bylo dobrovolné diváci přispěli celkovou částkou 15 tisíc Kč. Tu organizátoři použili na částečnou úhradu nákladů na konání divadelních představení.
     Organizátoři divadelních dnů děkují všem, kteří se na jejich realizaci podíleli a za vstřícnost a pochopení vedení zemědělské společnosti ZEMAV Rybník, kterým umožnily uskutečnění divadelního představení na Louzku.
     Uspořádání divadelních dnů na méně známých a stále trochu opomíjených hradech na Malši ukázalo na jednu z dalších možností jejich popularizace a využití k obohacení kulturního a společenského dění jak v jednotlivých místech, tak v celém regionu.
 
 
Dětský den
 
 
     S novým pojetím organizování dětského dne se setkali jeho účastníci v neděli odpoledne 7. června 2009. Parta rodičů se vtělila do role pohádkových bytostí a dětský den si s dětmi také užívala. Pro některé z nich to bylo možná náročnější než pro samotné děti.
Na jednotlivých stanovištích jsme pak mohli vidět Červenou Karkulku, sice bez vlka ale babička ji nechyběla. Popelku s fazolemi. Na smrku odpočívajícího vodníka za kterého vše obstarávala jeho vodnice.
S červenou čepicí motorizovaného myslivce s pomocníkem, kterému asi ta čepice brzy zezelenala. V lese jsme našli ukrytou krásnou Ježibabu. Na kraji lesa pak byly brambůrky s pytli od brambor. Nechyběla ani víla, která asi dokonce přijela autem. Hrbatou, věčně posedávající babku, která měla k ruce svého dědka jsme pak viděli na posledním stanovišti. 
Děti, které se zůčastnili dětského dne pohádkovým bytostem na stanovištích za malou odměnu předváděli svůj um a dovednosti. Pro vysílené účastníky byla na konci trasy k dispozici záchranná a občerstvovací stanice. Závěrem si děti vyzkoušeli malování na asfaltu. Navečer se ještě sešli u ohně na hřisti při opékání buřtů.
Za přípravu a organizaci hezkého odpoledne, kterému přálo navzdory všem obavám i slunné počasí patří poděkování všem jeho organizátorům.
 
 
 
Ze školy
 
     Školní rok 2008/2009 dospěl do svého závěru. Někteří z rodičů se zúčastnili jeho slavnostního ukončení, které se konalo poslední červnový den v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bujanově.
Paní učitelky předaly žákům školy vysvědčení. Mnozí z nich dostali také uznání za vzorné chování nebo reprezentaci školy při různých soutěžích. S tváří školáků se dala vyčíst spokojenost, jak paní učitelky ocenili jejich celoroční snažení. Stejnou, ne-li větší radost měli také z toho, že konečně skončil školní rok a začínají dvouměsíční prázdniny. Přání jejich příjemného a radostného prožití s poučením a slušném chování a zachováváním opatrnosti si děti vyslechli jak od svých učitelek, tak od přítomných starostů z Bujanova a Rožmitálu. Školáci se také rozloučili se svými několika kamarády, kteří ukončili pátý ročník a po prázdninách zasednou do školních lavic ve škole v Kaplici. 
 Závěrem starostové obou obcí poděkovali za celoroční práci celému učitelskému sboru a zvlášť pak dosavadní ředitelce školy p. Hermíně Malátové, která vedla školu po dobu sedmi let. Mnohokrát jsme se mohli přesvědčit, že po celou dobu jejího ředitelování škola dosahovala velmi dobrých výsledků. Žáci školy dokázali zvládnout předepsané učivo. Bohatá a rozmanitá byla mimoškolní výchova. Byla také přivítána nová ředitelka školy paní Floriánová, která do této funkce byla vybrána v konkurzním řízení. Můžeme si jen přát, aby i ona vedla školu dál v podobném duchu k dalšímu rozkvětu. Z mateřské školy odchází učitelka paní Oušková a i jí přejeme hodně úspěchů na novém pracovišti v Malontech.
     Na slavnostním rozloučení padla také vážná slova, týkající se odchodu žáků nižších ročníků do škol v Kaplici. Důvody proč tomu tak je nebyly zcela jasně vysloveny. Snad někteří rodiče mají obavy, že jejich děti jsou nedostatečně připravovány, že naše škola má nižší úroveň výuky, nebo nedostatečnou mimoškolní činnost.
Na příkladech mnoha žáků, kteří přestoupili z 5. ročníků naší školy do školy v Kaplici nebo přešli studovat na kaplické gymnazium lze dokladovat, že přestup do vyššího ročníku zvládli bez problémů. To pak svědčí o kvalitní přípravě a dobré úrovní výuky v nižších ročnících jak ve škole v Bujanově, tak i v Rožmitále. Když si k tomu ještě přidáme značnou a různorodou mimoškolní výchovu je pak otázka proč tito žáci odchází zcela na místě. Odpověď na ní však nebude asi tak jednoduchá.
Všichni co mají co dělat se školou si ale dobře uvědomují následky, které malý počet žáků ve škole může přinést. Je to v tom lepším případě další zvýšení finančních výdajů z obecní kasy na zajištění provozu. V tom nejhorším případě to může vést až ke zrušení školy. Je ale samozřejmé, že je na svobodné vůli každých rodičů do které školy budou své děti posílat.   
 Škola i s tou mateřskou osiřela, i když ne zcela úplně. Nastane práce pro školníka, který ji bude v době prázdnin hlídat a dohlížet na stavební práce, které je potřeba přes prázdniny stihnout. Ve škole budou opraveny omítky na schodišti. V mateřské škole započaly hned na počátku prázdnin práce na rekonstrukci ústředního topení.
Až se děti do školy po prázdninách vrátí najdou tu zase něco nového nebo opraveného. 
 
  
Jednání zastupitelsta obce
 
     Již tradičně v 19. hodin zahájil starosta obce veřejné 23. zasedání Zastupitelstva obce Bujanov. Tentokrát mělo jen jedenáct bodů. Na zasedání bylo přítomno 8 zastupitelů a na pozvání se dostavili zástupci společenství vlastníků bytových jednotek. S nimi byl společně projednáván první bod jednání, který se týkal pronájmu a pozdějšího nákupu pozemků kolem bytových domů. Byla přislíbena pomoc obecního úřadu při zpracování žádosti pro pozemkový fond. Více se o tom dočtete v dalším článku občasníku. V průběhu jednání se zastupitelé seznámili s návrhem změny č. 1 územního plánu obce. Zamítli žádost o změnu územního plánu ve Skoronicích na využití pozemků pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Schválili „Závěrečný účet obce Bujanov za rok 2008“ a zprávu o přezkoumání hospodaření SMO Pomalší. Odsouhlasili záměr na pronájem pozemku ve Skoronicích a v Bujanově. Byla zamítnuta nabídka společnosti E.ON ČR na dodávku elektřiny na rok 2010 a žádost zemědělské společnosti Zemav Rybník na ukládání odpadu ve sběrném dvoře v Kaplici. Přijali nabídku na zajištění přijmu digitálního vysílání veřejnoprávní televize pro bytový dům čp. 61 v Bujanově. Projednali možnost dalšího pronájmu vodojemu v Bujanově pro umisťování směrových antén internetové sítě. Na konec se seznamili s průběhem konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele školy. O konání a programu dalšího zasedání zastupitelstva obce budete informování na úřední desce.
 
Volby do Evropského parlamentu
 
     Volby do Evropského parlamentu, které se konaly 5. a 6. června byly v našem volebním okrsku poznamenány tradičně nízkou účastí voličů. Ze 412 voličů zapsaných ve volebním seznamu jich přišlo volit 68. Volební účast 16,50% byla pátá nejnižší v okrese Český Krumlov. A jak jsme volili? Volební strana č. 21 KSČM získala 32 hlasů, ČSSD volební strana č. 33 získala 16 hlasů a strana č. 4 ODS získala 8 hlasů. Dalších 7 volebních stran získalo po jednom až třech hlasech. Tyto volební strany i v celonárdním měřítku ve volbách zcela propadly a v Evropském parlamentu nezískaly žádný mandát.
 
  
Pozemky k bytovým domům
 
     Zdá se, že stále panují nějaké nejasnosti okolo vlastnictví pozemků u bytových domů v Bujanově. Proto na vysvětlení uvádím několik vět. Podle současného výpisu z katastru nemovitostí se jedná se o pozemky KN p.č. 204/2 a p.č  2160/18 o celkové výměře 955 m2 u bytového domu čp. 13 a 18. U bytového domu čp. 4 a 11 je to pět pozemků PK o výměře 441 m2. U bytových domů čp. 38 a 39 se jedná o jeden pozemek KN p.č. 170/1 o výměře 4 191 m2.     O převod těchto pozemků do vlastnictví obce měla obec zájem již v dřívější době a po jednání s PF ČR zastupitelé schválili v roce 2006 žádost o jejich pronájem, který měl být prvním krokem k jejich pozdějšímu odkoupení. Náš požadavek však nebyl vyslyšen s odůvodněním, že obec dotčené pozemky kupovat nemůže a žádost o pronájem pozemků nám byla letos vrácena. Pozemky může však získat vlastník přilehlé nemovitosti a pokud si je předem pronajme má při jejich prodeji i předkupní právo.
Danou tématikou, vědomi si finančních možností společenství vlastníků bytových jednotek se zastupitelé zabývali na svém jednání 16.4.2009 kdy přijali usnesení o případném odkoupení dotčených pozemků od jednotlivých společenství vlastníků do vlastnictví obce. Na další jednání, které se konalo dne 28.5.2009 byli pozvání předsedové společenství bytových jednotek se kterými byla problematika pronájmu a následného nákupu pozemků projednána. Dlužno dodat, že o nakládání s finančními prostředky obce, tedy co obec koupí nebo prodá, nebo kam budou peníze směrovány nerozhoduje starosta obce či obecní úřad ale vždy zastupitelstvo.
      Je otázkou jak se bude vyvíjet situace kolem vlastnictví pozemků dále, pokud o ně nebudou mít jednotlivá společenství vlastníků zájem. Pozemky může získat jiný vlastník a tím pádem mohou v budoucnu vznikat určité problémy s jejich užíváním. Skutečností je, že ani pro obec není tak jednoduché v období současné hospodářské situace najít několik desítek tisíc korun na jejich případný nákup ale i přesto zastupitelé schválili vstřícné usnesení. Navíc, pokud se nejedná o pozemky ve vlastnictví obce se vždy komplikuje možnost investování finančních prostředků při pozdějších zamýšlených úpravách. Záleží tedy jen na tom jaký postoj jednotlivá společenství bytových domů k této otázce zaujmou.
 
 
 
 
 
 
 
. 
Bujanovský občasník
1/2009 
 
 
 
 
Divadelní představení na hradech kolem řeky Malše
 
     Sdružení Hrady na Malši, jehož členem je také naše obce připravuje každý rok pro občany obcí a širokou veřejnost několik kulturních a společenských akcí. Avšak z důvodu, že zejména na hradě Pořešín a tvrzi Tichá budou prakticky po celé léto probíhat stavební práce a archeologický průzkum bude upraven provoz na hradech.
Proto pro konání divadelních komedií na hradě Pořešín, Louzek, Velešín a na tvrzi v Tiché byl pro letošní rok zvolen ještě nevyzkoušený model, kdy různá představení budou probíhat na jednotlivých objektech během jediného vikendu v různých časech.
Hrady u řeky Malše však leží blízko sebe, a tak by nemuselo být pro diváky velkým problémem zhlédnout i více představení. Na jednotlivá místa se lze dostat na kole, autem, případně i pěšky. Vstupné na představení budou dobrovolná.   
Kdy, kde a jaká představení se připravují:
V pátek 5. června 2009 od 20,00 hodin na hradě Pořešín lze shlédnout představení slavného díla Victora Huga ve velmi neotřelém pojetí s překvapivým až šokujícím závěrem „Bídníci“. Jen po dlouhotrvajícím potlesku a skandování diváků bude pak předvedeno netradiční zpracování námětu bitvy Řeků a Peršanů „Marathón“.
„Sněhurka“ - děsuplná pohádka s dobrým koncem, kdy děti hrají trpaslíky a dospělí se vystřídají na Sněhurce je na programu v sobotu 6. června 2009 od 14,00 hodin na hradě Louzek.
Na tvrzi v Tiché také v sobotu 6. června 2009 ale od 20,00 bude uvedeno nejslavnější dílo W. Schakespeara „Romeo a Julie“. Láska, nenávist, zrada a pomsta! Krutý konec obou milenců pomohou zrealizovat dobrovolníci z hlediště.
Poslední představení pak bude v neděli 7. června 2009 od 10,00 hodin na hradě Velešín. „Červená Karkulka“. Během představení uvidíte celou řadu odborných chirurgických výkonů, protože vlk i myslivec jsou neúprosní.
Představení uvádí Pouliční a hradní divadlo Karlovy Vary. Všechna představení jsou vhodná pro rodiny s dětmi, které jsou zvláště vítány. Program jednotlivých představení se může změnit. Obvyklým jevem je v případě spokojenosti herců a reakcí publika připojení dalšího přídavku, jehož cílem je bohulibý záměr vzdělání diváctva.
     Sdružení Hrady na Malši připravuje kromě toho na červenec letošního roku již tradiční archeologický kemp pro mládež na hradě Pořešín a Velešín a další akci pro tělesně i mentálně postiženou mládež z jižních Čech. Letos s námětem života ve středověkém Japonsku.
Běhen srpna budou zahájeny práce na výstavbě budovy expozice na hradě Pořešín. která bude stát v předpolí hradu a bude obsahovat model hradu v dobách jeho největší slávy, jednotlivé nálezy zbraní, keramiky a dalších zde nalezených předmětů. 
Na hradě Velešín započnou práce na přípravě archeologického výzkumu románské královské kaple, které jsou nezbytné pro rekonstrukci samotné kaple v příštím roce. V tomto roce by mělo dojít ke vztyčení dřevěného kříže a k sloužení mše po dlouhých 520 letech od opuštění hradu.
V letošním roce je také plánována příprava projektové dokumentace pro opravu hradů Louzek a Sokolčí. Na Louzku bude letos postaven dřevěný srub, který vytvoří zázemí pro plánované archeoologické a stavební práce. Stavbu srubu již připravují zaměstnanci naší obce. 
V prosinci 2009 se uskuteční 2. ročník Slavnostního večera sdružení Hrady na Malši spojeného s přednáškou na zajímavá historická témata. Tentokrát to bude přednáška prof. Tomáše Durdíka na téma „Dobývání hradů ve středověku očima archeologa“ a přednáška, která přiblíží archeologický výzkum prováděný v roce 2009 na hradě Pořešín a na tvrzi v Tiché.
Na závěr roku a na samém počátku roku 2010 se uskuteční další dvě již tradiční akce.   26.12.2009 „Hradní medovina“ na hradě Velešín, kterou organizuje Spolek přátel města Velešín a „Novoroční hradní grog“ , kterou 1.1.2010 pořádá Tj Cíl Kaplice ve spolupráci se sdružením Hrady na Malši.
Sdružení Hrady na Malši Vás zve na všechny prezentované kulturní a společenské akce a přeje Vám hezké počasí a příjemnou zábavu.
 
 
 Rallye Český Krumlov 2009
 
     Program 37. Rallye Český Krumlov začíná v pátek 22. května.2009 v 15,30 hodin na
Výstavišti v Českých Budějovicích předváděcími jízdami vozidel III. Rally legend schow Český
Krumlov. Předváděcí jízda těchto vozidel na klasických rychlostních zkouškách bude následovat po průjezdu soutěžních automobilů. Slavnostní start soutěžních automobilů Mezinárodního mistrovství ČR v rally a Mistrovství ČR v rally historických automobilů bude v 18,00 hodin v Jelení zahradě v Českém Krumlově.
Aktuální informace o celém programu a harmonogramu jízd lze získat na oficiálních stránkách www.rallyekrumlov.cz  
V souvislosti s pořádáním závodu citujeme z dopisu, který byl zaslán obci Bujanov jeho pořadateli: 
   „Vážení dovolujeme si Vám oznámit, že v sobotu 23.5.2009 projedou dvakrát Vaší obcí účastníci Rallye Český Krumlov 2009 v rámci normálního civilního provozu do zemědělského areálu na část, kterou nám poskytla firma Zemav Rybník.
   Přibližně v době mezi 10. a 12. hodinou a odpoledne mezi 14. a 15. hodinou budou mít účastníci krátkou technickou zastávku na uvedeném místě.
   Účastníci závodu tak učiní v běžném provozu s dodržováním všech dopravních předpisů. Předpokládaný počet vozidel je 50 – 60.
   Jízdy budou namátkově kontrolovány jak pořadateli, tak příslušníky Policie ČR. Jakékoliv prohřešky však můžete nahlásit Policii ČR nebo pořadateli.
   Děkujeme Ván za podporu a přejeme příjemné zážitky během sledování 37. Rallye Český Krumlov 2009“.
    S účastníky závodu se můžete na silnici setkat již 20. 5. nebo 21.5.2009 při seznamovacích jízdách. Upozornění na dodržování dopravních předpisů je jistě na místě a platí pro všechny účastníky silničního provozu. Upozorňujeme hlavně rodiče dětí, aby zejména v době zvýšeného provozu, kdy obcí budou projíždět závodníci věnovali svým dětem dostatečnou pozornost.
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Bujanov
 
     Ve čtvrtek 28. května 2009 od 19,00 hodin se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bujanově 23. zasedání Zastupitelstva obce Bujanov. Na programu bude projednání změny č. 1 Územního plánu obce Bujanov, závěrečný účet obce Bujanov za rok 2008, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMO Pomalší za rok 2008, informace o výběrovém řízení na funkci ředitele ZŠ Rožmitál na Šumavě, záměr na pronájem pozemků v Bujanově a Skoronicích, provedení rekonstrukce ÚT v MŠ, provedení stavebních úprav v ZŠ a rekonstrukce socíálního zařízení na Obú. S předsedy společenství bytových domů bude řešena otázka nákupu pozemků kolem bytových domů
 
 
Ze života školy
 
     I když uplynula teprve první polovina měsíce května ve škole se již pomalu připravují na konec školního roku. V průběhu letních prázdnin odstoupí ze své funkce dosavadní ředitelka školy p. Hermína Malátová. Obec Rožmitál na Šumavě jako zřizovatel školy vyhlásila konkurzní řízení na funkci ředitele. Do konkurzu se v daném termínu přihlásili tři zájemci, ze kterých bude konkurzní komise 16. června 2009 vybírat nového ředitele či ředitelku školy. Přejme si, aby výběrová komise vybrala toho nejlepšího uchazeče, který školu v Rožmitále i v Bujanově povede k další prosperitě.
     I v letošním roce pokračuje obec s pracemi na zvelebení bujanovské školy. V únoru byly ve školní třídě a tělocvičně položeny nové podlahy a provedeny opravy vnitřních omítek. To si vyžádalo náklady ve výši 112 tis. Kč. Do školní jídelny byla také zakoupena myčka nádobí a nová chladnička. Další stavební úpravy jsou plánovány na období letních prázdnin.
     V pátek 15. května uspořádali žáci základní a mateřské školy ke Dni matek kulturní vystoupení pro maminky a pak společně shlédli divadelní představení Princezna a kouzelná píšťala v režii divadelní společnosti KOS. Současně žáci školy uspořádali prodejní výstavu svých prací. Výtěžek 400,- Kč použijí na mimoškolní aktivity.
    4. června pořadá škola v Bujanově na hřišti dětský den. Den na to je pak pro žáky třetí až páté třídy připraveno spaní ve škole v Rožmitále. 11.6.2009 pojedou školáci na Otáčivé hlediště do Českého Krumlova na představení Kocour v botách. Dvoudenní víkendový pobyt v kempu v Třeboni spojený s cestováním na kolech je čeká 19. a 20.6.2009.   22. června se celá škola zúčastní sportovního závodu v Horním Dvořišti o Pohár starosty obce. Další akcí bude branná hra v Zahrádkách u Chabičovic zakončená opékáním buřtů a rozloučením se školou, která se bude konat 27. června. Slavnostní ukončení školního roku 2008/2009 se uskuteční 30. června 2009 v Bujanově v zasedací místnosti obecního úřadu.
*
Koláčové slavnosti, v pořadí již třinácté se letos uskuteční v sobotu 11. července 2009. K poslechu a tanci bude hrát Malá Budvarka a skupina Hastroš.
*
Nová kniha Hrady na Malši autora prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc, která popisuje jak již známe vedomosti, tak i nejnovější poznatky o historii královského hradu Velešín, hradu Pořešín, Sokolčí, Louzek a tvrzi v Tiché byla vydána v závěru loňského roku. Zájemci o historii našeho blízkého okolí si tuto knihu mohou zakoupit na Obecním úřadě v Bujanově. Prodejní cena je 100,- Kč.